Nowości:Zapraszamy do obejrzenia filmu Recyrkulowane systemy akwakulturowe

powstałego w ramach projektu InnovaFish.

 

 

Konferencja "Inżynieria Akwakultury" odbyła się w dniach 2-4 grudnia 2014 roku w hotelu Omega w Olsztynie.

 

 

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. inż. Roman J. Kujawa – UWM Olsztyn – PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Krzysztof FORMICKI, prof. zw. – ZUT Szczecin

prof. dr hab. inż. Tomasz HEESE – PK Koszalin

prof. dr hab. Krystyna A. SKIBNIEWSKA, prof. zw. – UWM Olsztyn

dr hab. inż. Mirosław SZCZEPKOWSKI, prof. IRS – IRŚ Olsztyn

dr hab. Małgorzata WOŹNIAK, prof. UWM – UWM Olsztyn

dr hab. Marcin DĘBOWSKI, prof. UWM – UWM Olsztyn

dr hab. Marcin ZIELIŃSKI, prof. UWM – UWM Olsztyn

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

dr hab. Sławomir CIESIELSKI, prof. UWM - PRZEWODNICZĄCY

prof. dr. hab. Dariusz KUCHARCZYK

dr inż. Sławomir KREJSZEFF

dr inż. Katarzyna TARGOŃSKA

mgr Joanna NOWOSAD

mgr Szymon CZARNOWSKI – obsługa internetowa

mgr Marta DĘBOWSKA sekretariat

 

 

Program konferencji:

 

Sesja I - Sesja Plenarna

W ramach tej sesji występowali jedynie zaproszeni goście, którzy przedstawili w sposób przeglądowy problematykę związaną z inżynierią akwakultury oraz innymi aspektami intensywnej produkcji ryb.Sesja II - Metody oczyszczania i gospodarowania wodami poprodukcyjnymi

W ramach niniejszej sesji zaprezentowano zarówno referaty jak i plakaty obejmujące swą tematyką metody oczyszczania wód poprodukcyjnych w „otwartych” (tzw. systemach przepływowych) i „półzamkniętych” (systemy częściowo recyrkulowane) systemach hodowlanych jak również w pełni zamkniętych systemach intensywnej hodowli ryb, z uwzględnieniem systemów akwaponicznych. W ramach niniejszej sesji zaprezentowano również prace dotyczące innowacyjnych metod wykorzystania i/lub utylizacji osadów poprodukcyjnych, metod stabilizowania warunków fizykochemicznych wody (np. natleniania, usuwania z wody związków szkodliwych, buforowania, usuwania dwutlenku węgla, utrzymywania stałego zasolenia), sterylizacji oraz dezynfekcji.Sesja III - Żywienie ryb i jakość surowca w akwakulturze

Tematyka sesji, obejmowała swym zakresem prezentacje ustne oraz plakatowe, uwzględniające wszelkie aspekty związane z szeroko pojętym żywieniem ryb, zarówno w warunkach hodowli w systemach „otwartych” lub „półzamkniętych” (stawy karpiowe, hodowle pstrągów), jak również w warunkach intensywnej produkcji w systemach recyrkulowanych. Tematyka sesji dotyczyła zarówno innowacyjnych metod żywienie larw, narybku, ryb towarowych oraz tarlaków wynikających ze stosowania nowatorskich technik żywienia, technologii produkcji pasz, wykorzystania alternatywnych surowców białkowych oraz tłuszczowych jak również stosowania probiotyków, efektywnych mikroorganizmów oraz specyficznych dodatków paszowych oraz innych składników/dodatków żywieniowych. W ramach niniejszej sesji zaprezentowano również prace obejmujące swym zakresem metody kontroli jakości surowca rybnego (żywieniowe, technologiczne i inne) z perspektywy żywności funkcjonalnej, jakości gamet, larw i narybku. Ponadto, sesja ta obejmowała możliwość prezentacji wyników z zakresu szeroko rozumianej zdrowotności oraz jakości surowca rybnego pochodzącego z produkcji akwakulturowej.Sesja IV - Zastosowanie recyrkulowanych systemów akwakulturowych (RAS) w intensywnej produkcji rybackiej

Sesja swą tematyką obejmowała wszelkie prezentacje ustne oraz plakatowe związane z wykorzystaniem recyrkulowanych systemów akwakulturowych (RAS) w produkcji rybackiej. Dotyczyło to innowacyjnych rozwiązań technicznych (np. doskonalenia urządzeń hodowlanych, zastosowanie nowych urządzeń lub rozwiązań technicznych w RAS wspomagających technologię intensywnego chowu ryb) oraz technologicznych (np. innowacyjnych zbiorników hodowlanych, metod podchowu larw i narybku) zarówno w intensywnej produkcji rybackiej jak również w laboratoriach naukowych i naukowo-wdrożeniowych. W ramach niniejszej sesji przedstawiono prace dotyczące wykorzystania RAS na każdym etapie produkcji, od urządzeń wylęgarniczych (np. systemy do przetrzymywania tarlaków, urządzenia inkubacyjne oraz larwalne) do przemysłowych systemów intensywnej produkcji ryb.

 

 

 

Harmonogram konferencji

 

 

Wtorek, 02.12.2014

 

10.00-12.00 Rejestracja uczestników

12.00-12.30 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
(
Kierownik projektu InnovaFish - S. Ciesielski )

 

Sesja 1

 

Sesja plenarna

Przewodniczący: R.J. Kujawa, S. Ciesielski

 

12.30-13.10 R. J. Kujawa: Akwakultura dawniej i dziś

13.10-13.50 M. Woźniak: Nowe technologie produkcji pasz dla ryb

 

13.50-15.00 Obiad

 

15.00-15.30 J. Surmacz-Górska: Przemiany azotu i fosforu w wodach słodkich oraz ich usuwanie

15.30-16.15 D. Kucharczyk: Wykorzystanie akwakulturowych obiegów recyrkulacyjnych w kontrolowanym rozrodzie ryb

 

16.15-18.00 Sesja Posterowa

 

 

 

 

Środa, 03.12.2014

 

Sesja 2

 

Metody oczyszczania i gospodarowania wodami poprodukcyjnymi

Przewodniczący: M. Dębowski, M. Zieliński

 

10.00-10.30 K. Miksch: Technologiczne rozwiązania do usuwania azotu i fosforu ze ścieków po hodowli ryb

10.30-10.55 S. Ciesielski: Wpływ zasolenia na strukturę mikroorganizmów w biofiltrze obiegu recyrkulacyjnego

10.55-11.20 F. Harasimiuk: Ocena możliwości wykorzystania wybranych gatunków mikroglonów do redukcji ładunków fosforu pochodzącego ze ścieków po hodowlach ryb w obiegach zamkniętych (RAS)

 

 

 

11.20-11.40 Przerwa kawowa

 

11.40-12.00 M. Rokicka: Innowacyjne wypełnienie aktywne do oczyszczania ścieków pochodzących z systemów akwakultury

12.00-12.20 A. Grala: Możliwość zastosowania reaktora z mikrofalowym ogrzewaniem do oczyszczania wód w recyrkulacyjnych systemach akwakultury

12.20- 12.40 A. Brudniak: Ocena potencjału energetycznego osadów poprodukcyjnych z akwakultury

12.40- 13.00 M. Sikora: Analiza i ocena możliwości wykorzystania osadów z akwakultury do produkcji biogazu

 

13.00-14.00 Obiad

 

 

Sesja 3

 

Żywienie ryb i jakość surowca w akwakulturze

Przewodniczący: M. Woźniak, S. Ciesielski

 

14.00-14.30 H. Białowąs: Jakość mięsa karpia a sprzedaż całoroczna

14.30-14.50 M. Kowalska-Góralska: Zawartość selenu w mięśniach wybranych gatunków ryb pochodzących z hodowli stawowych w porównaniu do dziko żyjących pochodzących z Polski, Czech i Portugalii

14.50-15.10 A. Barszcz: Koncentracja rtęci w tkance mięśniowej pstrąga tęczowego pochodzącego z technologii chowu stosowanych w Polsce

 

15.10-15.30 Przerwa kawowa

 

15.30-15.50 R. Czerniawski: Wyniki podchowu wylęgu pstrąga potokowego na żywym zooplanktonie i paszy

15.50-16.10 M. Szczepkowski: Zagrożenia zdrowotne w podchowach kontrolowanych wybranych gatunków ryb

16.10-16.30 M Woźny: Ekspozycja pstrąga tęczowego na zearalenon w paszy a dojrzewanie płciowe i zmiany histopatologiczne w wątrobie

16.30-16.50 T. Zalewski: Żywienie siei w drugim roku życia paszami o różnej zawartości białka i tłuszczu

 

16.50-18.00 Sesja Posterowa

 

 

 

 

 

Czwartek, 04.12.2014

 

Sesja 4

 

Zastosowanie recyrkulowanych systemów akwakulturowych (RAS)

w intensywnej produkcji rybackiej

Przewodniczący: T. Heese, R. Kujawa

 

10.00-10.20 M. Pilarczyk: Ocena możliwości zastosowania zintegrowanego intensywno-ekstensywnego systemu produkcji w podchowie jesiotra syberyjskiego, Acipenser baerii (L.)

10.20-10.40 D. Żarski: Technologia produkcji materiału obsadowego miętusa, Lota lota (L.), w recyrkulowanych systemach akwakulturowych

10.40-11.00 B. Łączyńska: Wpływ wieku i wielkości ryb oraz stopnia zaawansowania rozwoju przewodu pokarmowego na efektywność zamiany pokarmowej u karasia pospolitego, Carassius carassius (L.) w warunkach laboratoryjnych

 

11.20-11.40 Przerwa kawowa

 

11.40-12.00 I. Gołaś: Wody poprodukcyjne z hodowli pstrągowych jako źródło bakterii lekoopornych w rzece Drwęcy

12.00-12.20 A. Karło: Wpływ wzrastającego stężenia biogenów na dynamikę zmian bioróżnorodności mikrobiocenoz stawowych w systemach intensywno-ekstensywnej produkcji rybackiej

12.20-12.40 J. Nowosad: Optymalizacja  rozrodu brzany, Barbus barbus (L.) w warunkach kontrolowanych

 

12.40-13.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

 

Książka streszczeń

 

Galeria zdjęć z konferencji

 

 NEWSLETTER


Chcesz otrzymywać najnowsze informacje z realizacji projektu InnovaFish?

Zapisz się do naszej bazy adresów, na które będziemy rozsyłać najnowsze informacje o realizacji projektu, planowanych szkoleniach oraz konferencjach.